8 kwietnia 2017

Oferta


PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria obsługuje podmioty indywidualne i zbiorowe w szeroko rozumianych procesach inwestowania w nieruchomości gruntowe, analizując zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, nadzorując procesy przekształcenia gruntów z rolnych na budowlane, reprezentując Klientów w procesach podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, dotyczących zasiedzenia, ochrony własności czy ustanowienia służebności drogi koniecznej, przygotowując i analizując umowy.


PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia reprezentację strony na każdym etapie postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia, w tym także po uprawomocnieniu się orzeczenia – na etapie postępowania wykonawczego. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentację oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w  postępowaniu sądowym,
 • reprezentację skazanego w postępowaniu wykonawczym.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację we wszystkich rodzajach spraw cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego. Świadczona pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu umów i analizie ich treści, prowadzeniu negocjacji z kontrahentami Klienta, sporządzeniu opinii prawnych lub reprezentacji strony w sporach sądowych.

 


PRAWO SPADKOWE

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego Kancelaria zapewnia doradztwo i reprezentację Klientów we wszystkich kwestiach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działu spadku czy też roszczeń o zachowek.

 

 


PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Kancelaria realizuje zlecenia z zakresu dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących zarówno przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wspiera także starania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mające na celu redukcję lub umorzenie ich zobowiązań w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

 


OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bieżąca obsługa przedsiębiorców o charakterze indywidualnym i zbiorowym świadczona jest na podstawie umów zawartych z Klientami na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym. Sprowadza się ona m.in. do:

 • pomocy w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie zakładania i rejestracji podmiotów,
 • udzielania porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klientów (w tym porad w formie online za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 • sporządzania pism przygotowawczych w ramach prowadzonych postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • opiniowania i tworzenia na zlecenie Klienta umów handlowych statutów czy regulaminów wewnętrznych,
 • uczestnictwa w negocjacjach z partnerami i kontrahentami Klientów,
 • udzielania informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi instytucjami.

 POMOC PRAWNA ON-LINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Kancelaria świadczy pomoc prawną drogą elektroniczną. Po przesłaniu zapytania w formie wiadomości e-mail otrzymacie Państwo wycenę usługi oraz szacowany czas jej realizacji, od 1 do 5 dni roboczych. Po zaakceptowaniu warunków współpracy i wpłaceniu umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, usługa zostanie zrealizowana w ustalonemym terminie. W przypadku spraw o dużym stopniu zawiłości, termin ten może ulec przedłużeniu.