Do kiedy można złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego?

Kilka dni temu do mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu wpłynęła korespondencja z jednego z wrocławskich Sądów Rejonowych zawierająca odpis zarządzenia o wyznaczeniu mnie pełnomocnickiem z urzędu dla pokrzywdzonej. Jak zwykle w takich sytuacjach pierwszą czynnością, jaką wykonuję jest zamówienie akt do czytelni celem zapoznania się ze sprawą. Nie inaczej było w tym przypadku. Po przejrzeniu Read more about Do kiedy można złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego?[…]

Czy na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym przysługuje zażalenie?

W codziennych zmaganiach obywateli z wymiarem sprawiedliwości  często spotykana jest sytuacja, w której strona wnioskując o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym, uzyskuje od Sądu odpowiedź negatywną. Rodzi się wówczas zasadnicze pytanie, czy postanowienia wydawane w tym zakresie podlegają zaskarżeniu, czy też wniesienie środka odwoławczego jest niedopuszczalne? Choć często pod postanowieniami, o jakich Read more about Czy na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym przysługuje zażalenie?[…]

Czy zawartość alkoholu w 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu to stan nietrzeźwości?

Postępowania karne dotyczące przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w dalszym ciągu stanowią znaczną ilość spraw na wokandach polskich sądów. W praktyce często organy wymiaru sprawiedliwości muszą mierzyć się z oceną, czy w istocie doszło już do przestępstwa opisanego w art. 178a Kodeksu karnego, czy może mamy jeszcze do czynienia z wykroczeniem z art. 87 Kodeksu Read more about Czy zawartość alkoholu w 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu to stan nietrzeźwości?[…]

Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym

Nie każdy ma świadomość (a organy ścigania niestety nierzadko nie wyprowadzją z błędu w tym zakresie), że prawo oskarżonego lub podejrzanego do korzystania z pomocy obrońcy oznacza możliwość swobodnego z nim kontaktu. O kwestiach tych traktują m.in. przepisy prawa międzynarodowego, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Osoba podejrzana ma prawo do Read more about Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym[…]

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wydania wyroku skazującego sąd może, a jeśli wniosek w tym zakresie złożył pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona, to orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości lub w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o funkcji przede wszystkim kompensacyjnej. Może być on orzeczony Read more about Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody[…]

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności

Jedną z podstawowych przesłanek skutkujących orzeczeniem wobec skazanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby jest dodatnia prognoza co do zachowania się sprawcy w przyszłości. Jeżeli prognoza ta okazała się nietrafna, skazanego czeka postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Obowiązujące przepisy przewidują dwa zasadnicze rodzaje podstaw zarządzenia wykonania kary: obligatoryjne – kiedy Read more about Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności[…]

Odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego

Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Umożliwia on skazanym na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku odbywanie tej kary poza zakładem karnym, przy jednoczesnym kontrolowaniu wykonywania przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza Read more about Odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego[…]

…Nie każdy pijany kierowca musi być ukarany (warunkowe umorzenie postępowania)

W poprzednim wpisie wskazałem, że przepisy dotyczące pijanych kierowców w swojej wymowie pozostają jednoznaczne, a możliwość odstępowania przez Sąd od ich ukarania w zasadzie nie istnieje. Kwestia ta pozostaje jednak otwarta z uwagi na instytucję warunkowego umorzenia postępowania przewidzianą w Kodeksie karnym. Ustawodawca (słusznie) wyszedł z założenia, że w pewnych ściśle określonych przypadkach wystarczy zakończenie Read more about …Nie każdy pijany kierowca musi być ukarany (warunkowe umorzenie postępowania)[…]

Pijanych kierowców należy dotkliwie karać…

…Z takiego założenia wychodzi ustawodawca każdorazowo nowelizując przepisy związane z tą materią. Jazda po alkoholu praktycznie zawsze wiąże się z konsekwencjami natury prawnej, a w zależności od zawartości alkoholu we krwi (lub wydychanym powietrzu) stanowić będzie wykroczenie lub przestępstwo. Sprawca zawsze kończy przy tym w sądzie. Jeżeli podczas kontroli drogowej badanie kierowcy alkomatem wykaże, że Read more about Pijanych kierowców należy dotkliwie karać…[…]

Samodzielność obrońcy

W ramach świadczonych przeze mnie usług z zakresu prawa karnego spotykam się ze stanowiskiem Klientów lub ich bliskich, z którego wynika, że zrezygnowali oni z pomocy prawnej dotychczasowego obrońcy w sprawie, bo ten nie realizował przyjętej przez nich linii obrony. Należny jednak pamiętać, że pozycja obrońcy w procesie karnym jest niezależna od oskarżonego (czy podejrzanego). Read more about Samodzielność obrońcy[…]