Blog

bo warto wiedzieć...

Odpowiedzialność za długi spadkowe przy większej ilości spadkobierców

Przy okazji prowadzenia jednej ze spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku spotkałem się kiedyś ze stwierdzenim, że spadkobranie stanowi moment w życiu wielu osób, który ukazuje ich prawdzowe oblicze. Z tezą tą należy się zgodzić, albowiem  nierzadko zdarzeją się sytuację, kiedy po smierci spadkodawcy nawet w najbardziej zgodnych rodzinach następuje prawdzwa „walka” o spadek, a każdy z jej uczestników Read more about Odpowiedzialność za długi spadkowe przy większej ilości spadkobierców[…]

Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym

Nie każdy ma świadomość (a organy ścigania niestety nierzadko nie wyprowadzją z błędu w tym zakresie), że prawo oskarżonego lub podejrzanego do korzystania z pomocy obrońcy oznacza możliwość swobodnego z nim kontaktu. O kwestiach tych traktują m.in. przepisy prawa międzynarodowego, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Osoba podejrzana ma prawo do Read more about Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym[…]

Budowa garażu z poddaszem użytkowym

W swojej codziennej praktyce zawodowej spotykam się różnymi problemami prawnymi odnoszącymi się do kwestii możliwości wzniesienia budynku bez zezwolenia. W ostatnim czasie Kancelaria otrzymała zapytanie od jednego z Klientów, czy może on dobudować garaż z poddaszem użytkowym o powierzchni ok 40 m kwadratowych do budynku mieszkalnego według własnego uznania, czy też inwestycja ta wymaga otrzymania Read more about Budowa garażu z poddaszem użytkowym[…]

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wydania wyroku skazującego sąd może, a jeśli wniosek w tym zakresie złożył pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona, to orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości lub w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o funkcji przede wszystkim kompensacyjnej. Może być on orzeczony Read more about Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody[…]

Likwidacja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela

Aktualnie obowiązujące przepisy zakładają, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobową, jego następcy mają trudności w kontynuowaniu tej działalności. Niewykluczone, że już wkrótce kwestia ta ulegnie istotnej zmianie. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zgodnie z Projektem ustawy w jego wersji z dnia 14 lipca 2017 r.  jeszcze Read more about Likwidacja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela[…]

Co z tym pełnomocnictwem

Klienci Kancelarii często zwracają się do mnie z prośbą o przygotowanie projektów naróżniejszych pełnomocnictw, od bardzo ogólnych, do szczegółowych, uprawniających osoby umocowane do bardzo konkretnych zachowań. Kwestia pełnomocnictwa nastręcza im przy tym sporo problemów. Kwestie związane z pełnomocnictwem postanowiłem zatem pokrótce opisać. Pełnomocnictwo jest w prawie polskim jedną z form przedstawicielstwa, któregorego regulacja prawna znajduje Read more about Co z tym pełnomocnictwem[…]

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności

Jedną z podstawowych przesłanek skutkujących orzeczeniem wobec skazanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby jest dodatnia prognoza co do zachowania się sprawcy w przyszłości. Jeżeli prognoza ta okazała się nietrafna, skazanego czeka postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Obowiązujące przepisy przewidują dwa zasadnicze rodzaje podstaw zarządzenia wykonania kary: obligatoryjne – kiedy Read more about Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności[…]

Jak podważyć testament notarialny

Testament notarialny to forma testamentu zwykłego uznawana przez wielu za najbardziej bezpieczną formę rozrządzenia majątkiem przez spadkodawcę.  Tak sporządzony testament  traktowany jest jak dokument urzędowy z uwagi na fakt, że  czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z obowiązujacym prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Z uwagi na powyższe stanowi on dowód tego, co zostało w nim Read more about Jak podważyć testament notarialny[…]

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie Read more about Czym jest upadłość konsumencka[…]

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak wskazywałem uprzednio we wpisie z dnia 27 czerwca 2017 roku (http://adwokat-lachowicz.pl/2017/06/27/zakup-nieruchomosci-w-drodze-licytacji-komorniczej/) przepisy KPC przewidują jako wyodrębniony sposób egzekucji świadczeń pieniężnych uproszczoną egzekucję z nieruchomości. Komornik stosuje ją w przypadkach, gdy przedmiotem egzekucji jest: niezabudowana nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o Read more about Uproszczona egzekucja z nieruchomości[…]