Odpowiedzialność za długi spadkowe przy większej ilości spadkobierców

Przy okazji prowadzenia jednej ze spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku spotkałem się kiedyś ze stwierdzenim, że spadkobranie stanowi moment w życiu wielu osób, który ukazuje ich prawdzowe oblicze. Z tezą tą należy się zgodzić, albowiem  nierzadko zdarzeją się sytuację, kiedy po smierci spadkodawcy nawet w najbardziej zgodnych rodzinach następuje prawdzwa „walka” o spadek, a każdy z jej uczestników Read more about Odpowiedzialność za długi spadkowe przy większej ilości spadkobierców[…]

Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym

Nie każdy ma świadomość (a organy ścigania niestety nierzadko nie wyprowadzją z błędu w tym zakresie), że prawo oskarżonego lub podejrzanego do korzystania z pomocy obrońcy oznacza możliwość swobodnego z nim kontaktu. O kwestiach tych traktują m.in. przepisy prawa międzynarodowego, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Osoba podejrzana ma prawo do Read more about Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym[…]

Budowa garażu z poddaszem użytkowym

W swojej codziennej praktyce zawodowej spotykam się różnymi problemami prawnymi odnoszącymi się do kwestii możliwości wzniesienia budynku bez zezwolenia. W ostatnim czasie Kancelaria otrzymała zapytanie od jednego z Klientów, czy może on dobudować garaż z poddaszem użytkowym o powierzchni ok 40 m kwadratowych do budynku mieszkalnego według własnego uznania, czy też inwestycja ta wymaga otrzymania Read more about Budowa garażu z poddaszem użytkowym[…]

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wydania wyroku skazującego sąd może, a jeśli wniosek w tym zakresie złożył pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona, to orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości lub w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o funkcji przede wszystkim kompensacyjnej. Może być on orzeczony Read more about Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody[…]

Likwidacja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela

Aktualnie obowiązujące przepisy zakładają, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobową, jego następcy mają trudności w kontynuowaniu tej działalności. Niewykluczone, że już wkrótce kwestia ta ulegnie istotnej zmianie. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zgodnie z Projektem ustawy w jego wersji z dnia 14 lipca 2017 r.  jeszcze Read more about Likwidacja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela[…]

Co z tym pełnomocnictwem

Klienci Kancelarii często zwracają się do mnie z prośbą o przygotowanie projektów naróżniejszych pełnomocnictw, od bardzo ogólnych, do szczegółowych, uprawniających osoby umocowane do bardzo konkretnych zachowań. Kwestia pełnomocnictwa nastręcza im przy tym sporo problemów. Kwestie związane z pełnomocnictwem postanowiłem zatem pokrótce opisać. Pełnomocnictwo jest w prawie polskim jedną z form przedstawicielstwa, któregorego regulacja prawna znajduje Read more about Co z tym pełnomocnictwem[…]

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności

Jedną z podstawowych przesłanek skutkujących orzeczeniem wobec skazanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby jest dodatnia prognoza co do zachowania się sprawcy w przyszłości. Jeżeli prognoza ta okazała się nietrafna, skazanego czeka postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Obowiązujące przepisy przewidują dwa zasadnicze rodzaje podstaw zarządzenia wykonania kary: obligatoryjne – kiedy Read more about Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności[…]

Jak podważyć testament notarialny

Testament notarialny to forma testamentu zwykłego uznawana przez wielu za najbardziej bezpieczną formę rozrządzenia majątkiem przez spadkodawcę.  Tak sporządzony testament  traktowany jest jak dokument urzędowy z uwagi na fakt, że  czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z obowiązujacym prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Z uwagi na powyższe stanowi on dowód tego, co zostało w nim Read more about Jak podważyć testament notarialny[…]

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie Read more about Czym jest upadłość konsumencka[…]

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak wskazywałem uprzednio we wpisie z dnia 27 czerwca 2017 roku (http://adwokat-lachowicz.pl/2017/06/27/zakup-nieruchomosci-w-drodze-licytacji-komorniczej/) przepisy KPC przewidują jako wyodrębniony sposób egzekucji świadczeń pieniężnych uproszczoną egzekucję z nieruchomości. Komornik stosuje ją w przypadkach, gdy przedmiotem egzekucji jest: niezabudowana nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o Read more about Uproszczona egzekucja z nieruchomości[…]