Wynagrodzenie za posadowienie instalacji przesyłowych na prywatnych gruntach

Na gruncie postępowań sądowych związanych z probelmatyką posadowienia na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych urządzeń przesyłowych wyłania się często problem odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Sądy orzekające w tych sprawach nierzadko mają przy tym wątpliwość, jak ustalać wynagrodzenie, za jakie obciążenie nieruchomości się należy: czy tylko za pas eksploatacyjny niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do korzystania z urządzeń (a więc za grunt pod słupami, ewentualnie pod kablami plus dojścia), czy także za pas ochronny, w tym wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na brak możliwości posadowienia zabudowań mieszkalnych przy liniach wysokiego napięcia.

O kwestii tej ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn.akt: III CZP 118/17. Choć w sprawie tej odmówiono podjęcia uchwały, Sąd wskazał jednak, że w zasadzie dotychczasowe orzecznictwo daje wystarczające wskazówki, czym kierować się przy ustalaniu odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, w tym instalacji elektroenergetycznych. Istotna jest tu zwłaszcza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn.akt: III CZP 88/15, a także postanowienie Sądu Najwyższego  z 8 lutego 2013 roku w sprawie o sygn.akt: IV CSK 317/12, w których uznano, że jednorazowo wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być ekwiwalentem korzyści, których właściciel nieruchomości zostaje pozbawiony poprzez obciążenie jego gruntu.

Każdorazowo zatem w konkretnej sprawie trzeba ustalić ograniczenia przy korzystaniu z instalacji przez przedsiębiorcę przesyłowego, i tylko za nie należy się zapłata. Wynagrodzenie to nie powinno natomiast rekompensować ograniczeń własności np. na podstawie art. 36 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, który pozwala się domagać odszkodowania lub wykupienia gruntu, kiedy korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *